RAHAR

Projekčná činnosť

PROJEKTOVANIE:

  • bytových stavieb,
  • občianskych stavieb,
  • priemyselných stavieb.

Podľa autorizačného osvedčenia od Slovenskej komory stavebných inžinierov, môžeme vykonávať:

  • vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií
  • vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  • spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  • vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie
  • zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  • vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie
  • vykonávanie stavebného dozoru.
Copyright © 2022 RAHAR